ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Image

Πρόσκληση για προμήθεια κλινοσκεπασμάτων

26/09/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων στα Παραρτήματα Καρδίτσας και Αμπελώνα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 6.247,69€ με Φ.Π.Α 24%.
Image

Πρόσκληση για εκκένωση στεγανών και βόθρων

26/09/2022

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης στεγανών και βόθρων συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (01/01/2023 έως 31/12/2023), για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Image

Πρόσκληση για τεχνικό ασφαλείας

26/09/2022

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (01/01/2023 έως 31/12/2023), στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προϋπολογισμού 2.760,00 € με ΦΠΑ 24%.
Image

Πρόσκληση προμήθειας υγραερίου κίνησης

26/09/2022

Προμήθεια υγραερίου που αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (01/01/2023 έως 31/12/2023), προϋπολογισμού 1.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Image

Πρόσκληση για υπηρεσίες καθαριότητας

25/07/2022

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, (παρ. 2, περ. γ΄του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) που αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για υπηρεσίες καθαριότητας στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας από 30/07/2022 έως 30/11/2022 συνολικού προϋπολογισμού 96.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Image

Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων

20/05/2022

Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 415.360,915 € με ΦΠΑ 24%.
Image

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων

08/04/2022

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, αλλά και ποσοστού έκπτωσης συνολικού προϋπολογισμού 217.073,21€ € με ΦΠΑ για είκοσι (20) μήνες.
Image

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

15/01/2022

Διακήρυξη για την  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €  με ΦΠΑ  διάρκειας  δύο (2) ετών (από 14/06/2022 μέχρι και 13/06/2024).  
Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

20/11/2021

Διακήρυξη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 226.092,65 € με ΦΠΑ που αφορά το έτος 2022.

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

01/08/2021

Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) για τα
Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 334.962,936 € με ΦΠΑ 24%.

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

01/08/2021

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 704.993,15 € με ΦΠΑ για είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

30/05/2021

Μίσθωση δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, για την μεταφορά εκπαιδευομένων, από και προς τις οικίες τους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 48.670,00 με ΦΠΑ.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υγραερίου που αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, διάρκειας έως 31/12/2022 συνολικού προϋπολογισμού 2.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγου, για την κάλυψη αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2021, συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00 €...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Παροχή υπηρεσιών τριών (3) Ιατρών, ειδικότητας Ψυχιάτρου, για την κάλυψη αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2021, συνολικού προϋπολογισμού 12.750,00 €...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών στο Παράρτημα Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2021, συνολικού προϋπολογισμού 4.250,00 €.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) και ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ( CPV: 09132100-4) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 10.918,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ RAPIT TESTS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την  προμήθεια πεντακοσίων rapid tests  που αφορούν τις ανάγκες των Παραρτημάτων  του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας,  συνολικού προϋπολογισμού 4.800,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ...
Image

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού με την διαδικασία δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, που αφορά το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 25 κλινοστρωμάτων που αφορούν το Παράρτημα ΛΑΡΙΣΑΣ (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € με Φ.Π.Α. ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ...
Image

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μίσθωση δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, για την μεταφορά εκπαιδευομένων, από και προς τις οικίες τους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 27.979,32 € με ΦΠΑ ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υγραερίου που αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 € ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ - ΞΥΡΙΣΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών, για κουρέματα-ξυρίσματα στους περιθαλπόμενους των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) ποσότητας 5400 λίτρων και ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ( CPV: 09132100-4) 4000 λίτρων, στο Παράρτημα Λάρισα ...